1320. நினைத்திருந்து நோக்கினும் காயும்

Rate this post

1320. நினைத்திருந்து நோக்கினும் காயும்

1320. Ninaththirundhu Nokkinum Kaayum

 • குறள் #
  1320
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புலவி நுணுக்கம் (Pulavi Nunukkam)
  Feigned Anger
 • குறள்
  நினைத்திருந்து நோக்கினும் காயும் அனைத்துநீர்
  யாருள்ளி நோக்கினீர் என்று.
 • விளக்கம்
  தலைவியின் அழகையே நினைத்திருந்து பார்த்தாலும், ‘வேறு எப்பெண்களின் உறுப்பு அழகை நினைத்து அவற்றோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கின்றீர்’ என்று சினம் கொள்வாள்.
 • Translation
  in English
  I silent sat, but thought the more, And gazed on her. Then she
  Cried out, ‘While thus you eye me o’er, Tell me whose form you see’.
 • Meaning
  Even when I look on her contemplating (her beauty), she is displeased and says, “With whose thought have you (thus) looked on my person?”

Leave a comment