1290. கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள்

Rate this post

1290. கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள்

1290. Kannin Thuniththe Kalanginaal

 • குறள் #
  1290
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புணர்ச்சி விதும்பல் (Punarchchi Vithumbal)
  Desire for Reunion
 • குறள்
  கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல்
  என்னினும் தான்விதுப் புற்று.
 • விளக்கம்
  காதலி கண்ணினால் பிணக்கிக் கலங்கினாள்; பின்னர் அதனை மறந்து, என்னைவிட விரைவாகத் தழுவினாள்.
 • Translation
  in English
  Her eye, as I drew nigh one day, with anger shone:
  By love o’erpowered, her tenderness surpassed my own.
 • Meaning
  She once feigned dislike in her eyes, but the warmth of her embrace exceeded my own.

Leave a comment