1286. காணுங்கால் காணேன் தவறாய

Rate this post

1286. காணுங்கால் காணேன் தவறாய

1286. Kaanunkaal Kaanen Thavaraaya

 • குறள் #
  1286
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புணர்ச்சி விதும்பல் (Punarchchi Vithumbal)
  Desire for Reunion
 • குறள்
  காணுங்கால் காணேன் தவறாய காணாக்கால்
  காணேன் தவறல் லவை.
 • விளக்கம்
  கணவரைக் காணும்போது அவரிடத்தில் உள்ள குற்றங்களை நான் காண்பதில்லை. அவரைக் காணாதபோது, குற்றங்களல்லாதவற்றைக் காண்கின்றிலேன்.
 • Translation
  in English
  When him I see, to all his faults I ‘m blind;
  But when I see him not, nothing but faults I find.
 • Meaning
  When I see my husband, I do not see any faults; but when I do not see him, I do not see anything but faults.

Leave a comment