1213. நனவினால் நல்கா தவரைக்

Rate this post

1213. நனவினால் நல்கா தவரைக்

1213. Nanavinaal Nalkaa Thavaraik

 • குறள் #
  1213
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கனவுநிலை உரைத்தல் (Kanavunilai Uraiththal)
  The Visions of the Night
 • குறள்
  நனவினால் நல்கா தவரைக் கனவினால்
  காண்டலின் உண்டென் உயிர்.
 • விளக்கம்
  நனவில் வந்து அருள் செய்யாதவரைக் கனவில் காணுதலால்தான் என் உயிர் இருக்கின்றது.
 • Translation
  in English
  Him, who in waking hour no kindness shows,
  In dreams I see; and so my lifetime goes!
 • Meaning
  My life lasts because in my dream I behold him who does not favour me in my waking hours.

Leave a comment