1200. உறாஅர்க்கு உறுநோய் உரைப்பாய்

Rate this post

1200. உறாஅர்க்கு உறுநோய் உரைப்பாய்

1200. Uraaarkku Urunoi Uraippaai

 • குறள் #
  1200
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தனிப்படர் மிகுதி (Thanippadar Miguthi)
  The Solitary Anguish
 • குறள்
  உறாஅர்க்கு உறுநோய் உரைப்பாய் கடலைச்
  செறாஅஅய் வாழிய நெஞ்சு.
 • விளக்கம்
  உன்னோடு வந்து சேராதவர்க்கு, உன்னுடைய துன்ப மிகுதியைச் சொல்லப்புகும் மனமே! வாழ்வாயாக; உனக்குத் துன்பம் செய்யும் கடலைத் தூர்க்க முயல்வாயாக.
 • Translation
  in English
  Tell him thy pain that loves not thee?
  Farewell, my soul, fill up the sea!
 • Meaning
  Live, O my soul, would you who relate your great sorrow to strangers, try rather to fill up your own sea (of sorrow).

Leave a comment