1183. சாயலும் நாணும் அவர்கொண்டார்

Rate this post

1183. சாயலும் நாணும் அவர்கொண்டார்

1183. Saayalum Naanum Avarkondaar

 • குறள் #
  1183
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பசப்புறு பருவரல் (Pasappuru Paruvaral)
  The Pallid Hue
 • குறள்
  சாயலும் நாணும் அவர்கொண்டார் கைம்மாறா
  நோயும் பசலையும் தந்து.
 • விளக்கம்
  அவர் இக்காதல் நோயையும், பசலையையும் எனக்குத் தந்து, கைம்மாறாக என் அழகையும் நாணையும் பெற்றுக் கொண்டார்.
 • Translation
  in English
  Of comeliness and shame he me bereft,
  While pain and sickly hue, in recompense, he left.
 • Meaning
  He has taken (away) my beauty and modesty, and given me instead disease and sallowness.

Leave a comment