1160. அரிதாற்றி அல்லல்நோய் நீக்கிப்

Rate this post

1160. அரிதாற்றி அல்லல்நோய் நீக்கிப்

1160. Arithaatri Allalnoi Neekkip

 • குறள் #
  1160
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பிரிவாற்றாமை (Pirivaatraamai)
  Separation Unendurable
 • குறள்
  அரிதாற்றி அல்லல்நோய் நீக்கிப் பிரிவாற்றிப்
  பின்இருந்து வாழ்வார் பலர்.
 • விளக்கம்
  பிரிவுக்கு உடன்பட்டுப் பிரிதலால் உண்டாகும் துன்பத்தையும் நீக்கிப் பிரிவினைப் பொறுத்துக் கொண்டு, பின்னும் இருந்து வாழும் மகளிர் பலராவர்.
 • Translation
  in English
  Sorrow’s sadness meek sustaining, Driving sore distress away,
  Separation uncomplaining Many bear the livelong day!
 • Meaning
  As if there were many indeed that can consent to the impossible, kill their pain, endure separation and yet continue to live afterwards.

One Comment

 1. குறிப்பாக 'மகளிர்' என குறிப்பிட்டுள்ளது சரியல்ல எனத் தோன்றுகிறது.
  Reply October 14, 2019 at 5:29 pm

Leave a comment