1145. களித்தொறும் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றால்

Rate this post

1145. களித்தொறும் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றால்

1145. Kaliththorum Kallundal Vetatraal

 • குறள் #
  1145
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  அலர் அறிவுறுத்தல் (Alar Arivuruththal)
  The Announcement of the Rumour
 • குறள்
  களித்தொறும் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றால் காமம்
  வெளிப்படுந் தோறும் இனிது.
 • விளக்கம்
  கள்ளுண்டு கழிக்கும் போதெல்லாம் மேலும் கள்ளுண்ணுதல் இனிதாகும் தன்மைபோல், காமம் அலர் மொழியால் வெளிப்படும் போதெல்லாம் இனிமை அளிக்கின்றது.
 • Translation
  in English
  The more man drinks, the more he ever drunk would be;
  The more my love’s revealed, the sweeter ’tis to me!
 • Meaning
  As drinking liquor is delightful (to one) whenever one is in mirth, so is lust delightful to me whenever it is the subject of rumour.

Leave a comment