1118. மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட

Rate this post

1118. மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட

1118. Maathar Mugampol Olivida

 • குறள் #
  1118
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நலம் புனைந்துரைத்தல் (Nalam Punaindhuraiththal)
  The Praise of her Beauty
 • குறள்
  மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல்
  காதலை வாழி மதி.
 • விளக்கம்
  சந்திரனே, வாழ்வாயாக! இப்பெண்ணின் முகம் போல ஒளிவிடக் கூடுமாயின், நீயும் என்னால் விரும்பப்படத்தக்காய்.
 • Translation
  in English
  Farewell, O moon! If that thine orb could shine
  Bright as her face, thou shouldst be love of mine.
 • Meaning
  If you can indeed shine like the face of women, flourish, O moon, for then would you be worth loving?

Leave a comment