0927. உள்ளொற்றி உள்ளூர் நகப்படுவர்

Rate this post

0927. உள்ளொற்றி உள்ளூர் நகப்படுவர்

0927. Ullotri Ulloor Nagappaduvar

 • குறள் #
  0927
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கள்ளுண்ணாமை (Kallunnaamai)
  Not Drinking Palm-Wine
 • குறள்
  உள்ளொற்றி உள்ளூர் நகப்படுவர் எஞ்ஞான்றும்
  கள்ளொற்றிக் கண்சாய் பவர்.
 • விளக்கம்
  கள்ளை மறைவாகக் குடித்து அறிவு மயங்குபவர் உள்ளூரில் உள்ளவரால் அறிந்து எந்நாளும் சிரிக்கப் படுவர்.
 • Translation
  in English
  Who turn aside to drink, and droop their heavy eye,
  Shall be their townsmen’s jest, when they the fault espy.
 • Meaning
  Those who always intoxicate themselves by a private (indulgence in) drink; will have their secrets detected and laughed at by their fellow-townsmen.

Leave a comment