0892. பெரியாரைப் பேணாது ஒழுகிற்

Rate this post

0892. பெரியாரைப் பேணாது ஒழுகிற்

0892. Periyaaraip Penaathu Ozhugir

 • குறள் #
  0892
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைப் பிழையாமை (Periyaaraip Pilaiyaamai)
  Not Offending the Great
 • குறள்
  பெரியாரைப் பேணாது ஒழுகிற் பெரியாரால்
  பேரா இடும்பை தரும்.
 • விளக்கம்
  ஆற்றல் மிக்க பெரியாரை மதியாமல் நடந்தால், அப்பெரியவரால் நீங்காத துன்பம் உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  If men will lead their lives reckless of great men’s will,
  Such life, through great men’s powers, will bring perpetual ill.
 • Meaning
  To behave without respect for the great (rulers) will make them do (us) irremediable evils.

Leave a comment