0883. உட்பகை அஞ்சித்தற் காக்க

Rate this post

0883. உட்பகை அஞ்சித்தற் காக்க

0883. Utpagai Anjiththar Kaakka

 • குறள் #
  0883
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  உட்பகை (Utpagai)
  Enmity Within
 • குறள்
  உட்பகை அஞ்சித்தற் காக்க உலைவிடத்து
  மட்பகையின் மாணத் தெறும்.
 • விளக்கம்
  உட்பகை கொண்டிருப்பவருக்கு அஞ்சித் தன்னைக் காத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும். அவ்வாறு காத்துக் கொள்ளவில்லை யென்றால், அந்த உட்பகை மண்பாண்டத்தை அறுக்கும் கருவி போலத் தவறாமல் அழித்து விடும்.
 • Translation
  in English
  Of hidden hate beware, and guard thy life;
  In troublous time ’twill deeper wound than potter’s knife.
 • Meaning
  Fear internal enmity and guard yourself; (if not) it will destroy (you) in an evil hour, as surely as the tool which cuts the potter’s clay.

Leave a comment