0859. இகல்காணான் ஆக்கம் வருங்கால்

Rate this post

0859. இகல்காணான் ஆக்கம் வருங்கால்

0859. Igalkaanaan Aakkam Varungkaal

 • குறள் #
  0859
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  இகல் (Igal)
  Hostility
 • குறள்
  இகல்காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை
  மிகல்காணும் கேடு தரற்கு.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் தனக்கு ஆக்கம் வரும்போது இகலை நினைக்க மாட்டான். ஆனால் அவன் தனக்குக் கேடு வரும்போது இகலை எதிர்த்து வெல்ல எண்ணுவான்.
 • Translation
  in English
  Men think not hostile thought in fortune’s favouring hour,
  They cherish enmity when in misfortune’s power.
 • Meaning
  At the approach of wealth one will not think of hatred (but) to secure one’s ruin, one will look to its increase.

Leave a comment