0857. மிகல்மேவல் மெய்ப்பொருள் காணார்

Rate this post

0857. மிகல்மேவல் மெய்ப்பொருள் காணார்

0857. Migalmeval Meipporul Kaanaar

 • குறள் #
  0857
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  இகல் (Igal)
  Hostility
 • குறள்
  மிகல்மேவல் மெய்ப்பொருள் காணார் இகல்மேவல்
  இன்னா அறிவி னவர்.
 • விளக்கம்
  இகலை விரும்பும் தீய அறிவுடையவர் வெற்றி அடைவதற்குக் காரணமான உண்மைப் பொருளை அறிய மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  The very truth that greatness gives their eyes can never see,
  Who only know to work men woe, fulfilled of enmity.
 • Meaning
  Those whose judgement brings misery through its connection with hatred cannot understand the triumphant nature of truth.

Leave a comment