0729. கல்லா தவரின் கடையென்ப

Rate this post

0729. கல்லா தவரின் கடையென்ப

0729. Kallaa Thavarin Kadaiyenba

 • குறள் #
  0729
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அவை அஞ்சாமை (Avai Anjaamai)
  Not to Dread the Council
 • குறள்
  கல்லா தவரின் கடையென்ப கற்றறிந்தும்
  நல்லா ரவையஞ்சு வார்.
 • விளக்கம்
  நூல்களைக் கற்றறிந்திருந்தும் அறிவுடையோர் உள்ள அவைக்கு அஞ்சுகின்றவர், கல்லாதவரைவிடக் கடைப்பட்டவராவர் என்று அறிவுடையோர் கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  Who, though they’ve learned, before the council of the good men quake,
  Than men unlearn’d a lower place must take.
 • Meaning
  They who, though they have learned and understood, are yet afraid of the assembly of the good, are said to be inferior (even) to the illiterate.

Leave a comment