0704. குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ

Rate this post

0704. குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ

0704. Kuriththathu Kooraamaik Kolvaaro

 • குறள் #
  0704
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  The Knowledge of Indications
 • குறள்
  குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ டேனை
  உறுப்போ ரனையரால் வேறு.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் மனத்தில் நினைத்ததை அவன் சொல்லாமலே அறிய வல்லவரோடு, அவ்வாறு அறிய மாட்டாதவர் உறுப்பால் ஒத்திருப்பினும் அறிவால் வேறுபட்டவராவர்.
 • Translation
  in English
  Who reads what’s shown by signs, though words unspoken be,
  In form may seem as other men, in function nobler far is he.
 • Meaning
  Those who understand one’s thoughts without being informed (thereof) and those who do not, may (indeed) resemble one another bodily; still are they different (mentally).

Leave a comment