0703. குறிப்பிற் குறிப்புணர் வாரை

Rate this post

0703. குறிப்பிற் குறிப்புணர் வாரை

0703. Kurippir Kurippunar Vaarai

 • குறள் #
  0703
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  The Knowledge of Indications
 • குறள்
  குறிப்பிற் குறிப்புணர் வாரை உறுப்பினுள்
  யாது கொடுத்தும் கொளல்.
 • விளக்கம்
  குறிப்பினால் மனத்தில் உள்ள கருத்தை அறியும் தன்மையுடையவரை அரசர் தமது உறுப்புகளுள் யாதொன்றைக் கொடுத்தாயினும் தமக்குத் துணையாகக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Who by the sign the signs interprets plain,
  Give any member up his aid to gain.
 • Meaning
  The king should ever give whatever (is asked) of his belongings and secure him who, by the indications (of his own mind) is able to read those of another.

Leave a comment