0697. வேட்பன சொல்லி வினையில

Rate this post

0697. வேட்பன சொல்லி வினையில

0697. Vetpana Solli Vinaiyila

 • குறள் #
  0697
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் (Mannaraich Cherndhozhugal)
  Conduct in the Presence of the King
 • குறள்
  வேட்பன சொல்லி வினையில எஞ்ஞான்றும்
  கேட்பினும் சொல்லா விடல்.
 • விளக்கம்
  அரசன் விரும்பும் செயல்களை அவனிடம் சொல்லி, பயனில்லாதவற்றை அவன் கேட்டாலும் ஒருபோதும் சொல்லாதிருக்க வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Speak pleasant things, but never utter idle word;
  Not though by monarch’s ears with pleasure heard.
 • Meaning
  Ministers should (always) give agreeable advice but on no occasion recommend useless actions, though requested (to do so).

Leave a comment