0683. நூலாருள் நூல்வல்லன் ஆகுதல்

Rate this post

0683. நூலாருள் நூல்வல்லன் ஆகுதல்

0683. Noolaarul Noolvallan Aaguthal

 • குறள் #
  0683
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  தூது (Thoothu)
  The Envoy
 • குறள்
  நூலாருள் நூல்வல்லன் ஆகுதல் வேலாருள்
  வென்றி வினையுரைப்பான் பண்பு.
 • விளக்கம்
  வேற்றரசரிடம் சென்று தன் அரசுக்கு வெற்றிதரும் சொல்லைச் சொல்லும் தூதன் இலக்கணம், அரசநீதி கற்று அறிந்தவர்களுள் தான் சிறந்த அறிவுடையவனாக இருத்தலே.
 • Translation
  in English
  Mighty in lore amongst the learned must he be,
  Midst jav’lin-bearing kings who speaks the words of victory.
 • Meaning
  To be powerful in politics among those who are learned (in ethics) is the character of him who speaks to lance-bearing kings on matters of triumph (to his own sovereign).

Leave a comment