0668. கலங்காது கண்ட வினைக்கண்

Rate this post

0668. கலங்காது கண்ட வினைக்கண்

0668. Kalangaathu Kanda Vinaikkan

 • குறள் #
  0668
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைத்திட்பம் (Vinaiththitpam)
  Power in Action
 • குறள்
  கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது
  தூக்கங் கடிந்து செயல்.
 • விளக்கம்
  மனம் கலங்காமல் செய்வதாகத் துணிந்த செயலிடத்துப் பின்னர் தளர்ச்சியில்லாது காலம் நீட்டிக்காது செய்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  What clearly eye discerns as right, with steadfast will,
  And mind unslumbering, that should man fulfil.
 • Meaning
  An act that has been firmly resolved on must be as firmly carried out without delay.

Leave a comment