0664. சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய

Rate this post

0664. சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய

0664. Solluthal Yaarkkum Eliya

 • குறள் #
  0664
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைத்திட்பம் (Vinaiththitpam)
  Power in Action
 • குறள்
  சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம்
  சொல்லிய வண்ணம் செயல்.
 • விளக்கம்
  ஒரு செயலைச் செயவோமேனச் சொல்லுதல் எவருக்கும் எளிது; ஆனால், சொன்னது போலச் செய்வது அரியதாகும்.
 • Translation
  in English
  Easy to every man the speech that shows the way;
  Hard thing to shape one’s life by words they say!
 • Meaning
  To say (how an act is to be performed) is (indeed) easy for any one; but far difficult it is to do according to what has been said.

Leave a comment