0650. இண்ருழ்த்தும் நாறா மலரனையர்

Rate this post

0650. இண்ருழ்த்தும் நாறா மலரனையர்

0650. Inruzhththum Naaraa Malaranaiyar

 • குறள் #
  0650
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  சொல்வன்மை (Solvanmai)
  Power in Speech
 • குறள்
  இண்ருழ்த்தும் நாறா மலரனையர் கற்றது
  உணர விரித்துரையா தார்.
 • விளக்கம்
  தாம் கற்றதைப் பிறர் அறியுமாறு விரித்துக் கூறத் தெரியாதவர், கொத்தாக மலர்ந்திருக்கும் மணக்காத மலர் போன்றவராவர்.
 • Translation
  in English
  Like scentless flower in blooming garland bound
  Are men who can’t their lore acquired to other’s ears expound.
 • Meaning
  Those who are unable to set forth their acquirements (before others) are like flowers blossoming in a cluster and yet without fragrance.

Leave a comment