0581. ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும்

Rate this post

0581. ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும்

0581. Otrum Uraisaandra Noolum

 • குறள் #
  0581
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஒற்றாடல் (Otraadal)
  Detectives
 • குறள்
  ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும் இவையிரண்டும்
  தெற்றென்க மன்னவன் கண்.
 • விளக்கம்
  ஒற்றனையும், புகழ்மிக்க அரசியல் நூலையும் தன் இரண்டு கண்களாக அரசன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  These two: the code renowned and spies,
  In these let king confide as eyes.
 • Meaning
  Let a king consider as his eyes these two things, a spy and a book (of laws) universally esteemed.

Leave a comment