0560. ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர்

0560. ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர்

0560. Aapayan Kundrum Aruthozhilor

 • குறள் #
  0560
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கொடுங்கோன்மை (Kodungonmai)
  The Cruel Sceptre
 • குறள்
  ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல்மறப்பர்
  காவலன் காவான் எனின்.
 • விளக்கம்
  மன்னன் குடிமக்களை முறைப்படி காபாற்றானாயின், பசுக்கள் கொடுக்கும் பால் குறையும்; அந்தணரும் நூலை மறந்துவிடுவர்.
 • Translation
  in English
  Where guardian guardeth not, udder of kine grows dry,
  And Brahmans’ sacred lore will all forgotten lie.
 • Meaning
  If the guardian (of the country) neglects to guard it, the produce of the cows will fail, and the men of six duties viz., the Brahmins will forget the vedas.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.