0555. அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுதகண்

Rate this post

0555. அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுதகண்

0555. Allarpattu Aatraathu Azhuthakan

 • குறள் #
  0555
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கொடுங்கோன்மை (Kodungonmai)
  The Cruel Sceptre
 • குறள்
  அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுதகண் ணீரன்றே
  செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை
 • விளக்கம்
  மன்னன் நீதியாக அரசு செலுத்தாமையால் வருத்தம் தாங்காத குடிகளின் கண்ணீர் அன்றோ, அவனது செல்வத்தை அழிக்கும் கருவி.
 • Translation
  in English
  His people’s tears of sorrow past endurance, are not they
  Sharp instruments to wear the monarch’s wealth away?
 • Meaning
  Will not the tears, shed by a people who cannot endure the oppression which they suffer (from their king), become a saw to waste away his wealth ?

Leave a comment