0548. எண்பதத்தான் ஓரா முறைசெய்யா

Rate this post

0548. எண்பதத்தான் ஓரா முறைசெய்யா

0548. Enbathaththaan Ora Muraiseiyaa

 • குறள் #
  0548
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  செங்கோன்மை (Sengonmai)
  The Right Sceptre
 • குறள்
  எண்பதத்தான் ஓரா முறைசெய்யா மன்னவன்
  தண்பதத்தான் தானே கெடும்.
 • விளக்கம்
  நீதி வேண்டியோர் எளிதாகப் பார்த்துப் பேசத்தக்க நிலையில் உள்ளவனாகி, அவர் சொல்லியவற்றை ஆராய்ந்து நீதி செய்யாத மன்னவன், தாழ்ந்த நிலையில் நின்று தானே கெட்டுவிடுவான்.
 • Translation
  in English
  Hard of access, nought searching out, with partial hand
  The king who rules, shall sink and perish from the land.
 • Meaning
  The king who gives not facile audience (to those who approach him), and who does not examine and pass judgment (on their complaints), will perish in disgrace.

Leave a comment