0520. நாடோறும் நாடுக மன்னன்

Rate this post

0520. நாடோறும் நாடுக மன்னன்

0520. Naadorum Naaduga Mannan

 • குறள் #
  0520
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து வினையாடல் (Therindhu Vinaiyaadal)
  Selection and Employment
 • குறள்
  நாடோறும் நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான்
  கோடாமை கோடா துலகு.
 • விளக்கம்
  செயலைச் செய்பவன் நேர்மையிலிருந்து மாறுபடாதிருப்பின், இவ்வுலகமும் மாறுபடாது. ஆகையால் அரசன் அச்செயல் செய்வோரை நாள்தொறும் ஆராய்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Let king search out his servants’ deeds each day;
  When these do right, the world goes rightly on its way.
 • Meaning
  Let a king daily examine the conduct of his servants; if they do not act crookedly, the world will not act crookedly.

Leave a comment