0516. செய்வானை நாடி வினைநாடிக்

Rate this post

0516. செய்வானை நாடி வினைநாடிக்

0516. Seivaanai Naadi Vinainaadik

 • குறள் #
  0516
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து வினையாடல் (Therindhu Vinaiyaadal)
  Selection and Employment
 • குறள்
  செய்வானை நாடி வினைநாடிக் காலத்தோடு
  எய்த உணர்ந்து செயல்.
 • விளக்கம்
  செயலைச் செய்கின்றவனின் தன்மையையும் செயலின் இயல்பையும் ஆராய்ந்து, காலத்துக்குத் தக்கபடி அறிந்து செய்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Let king first ask, ‘Who shall the deed perform?’ and ‘What the deed?’
  Of hour befitting both assured, let every work proceed.
 • Meaning
  Let (a king) act, after having considered the agent (whom he is to employ), the deed (he desires to do), and the time which is suitable to it.

Leave a comment