0515. அறிந்தாற்றிச் செய்கிற்பாற்கு அல்லால்

Rate this post

0515. அறிந்தாற்றிச் செய்கிற்பாற்கு அல்லால்

0515. Arindhaatrich Chigirpaarkku Allaal

 • குறள் #
  0515
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து வினையாடல் (Therindhu Vinaiyaadal)
  Selection and Employment
 • குறள்
  அறிந்தாற்றிச் செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினைதான்
  சிறந்தானென்று ஏவற்பாற் றன்று.
 • விளக்கம்
  செய்யும் வழியறிந்து, அவ்வழி முயன்று முடிக்க வல்லானையன்றி, வேண்டியவனென்று பிரனொருவனைச் செய்யுமாறு ஏவுதல் கூடாது.
 • Translation
  in English
  No specious fav’rite should the king’s commission bear,
  But he that knows, and work performs with patient care.
 • Meaning
  (A king’s) work can only be accomplished by a man of wisdom and patient endurance; it is not of a
  nature to be given to one from mere personal attachment.

Leave a comment