0502. குடிப்பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி

Rate this post

0502. குடிப்பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி

0502. Kudippirandhu Kutraththin Neengi

 • குறள் #
  0502
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து தெளிதல் (Therindhu Thelithal)
  Selection and Confidence
 • குறள்
  குடிப்பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடுப்பரியும்
  நாணுடையான் சுட்டே தெளிவு.
 • விளக்கம்
  உயர்ந்த குடியில் பிறந்து, குற்றங்களிலிருந்து நீங்கித் தனக்குப் பழி என்று அஞ்சி நிற்கும் நாணமுடையவனிடத்தில் அரசனது நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Of noble race, of faultless worth, of generous pride
  That shrinks from shame or stain; in him may king confide.
 • Meaning
  (The king’s) choice should (fall) on him, who is of good family, who is free from faults, and who has the modesty which fears the wounds (of sin).

Leave a comment