0496. கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர்

Rate this post

0496. கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர்

0496. Kadalodaa Kaalval Nedunther

 • குறள் #
  0496
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடன் அறிதல் (Idan Arithal)
  Knowing the Place
 • குறள்
  கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடலோடும்
  நாவாயும் ஓடா நிலத்து.
 • விளக்கம்
  வலிய சக்கரங்களை உடைய தேர் கடலில் ஓட இயலாது; கடலில் ஓடுகின்ற மரக்கலமும் நிலத்தில் ஓட இயலாது.
 • Translation
  in English
  The lofty car, with mighty wheel, sails not o’er watery main,
  The boat that skims the sea, runs not on earth’s hard plain.
 • Meaning
  Wide chariots, with mighty wheels, will not run on the ocean; neither will ships that the traverse ocean, move on the earth.

Leave a comment