0482. பருவத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல்

Rate this post

0482. பருவத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல்

0482. Paruvaththodu Otta Ozhugal

 • குறள் #
  0482
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  காலம் அறிதல் (Kaalam Arithal)
  Knowing the Fitting Time
 • குறள்
  பருவத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினைத்
  தீராமை ஆர்க்குங் கயிறு.
 • விளக்கம்
  காலத்துக்கேற்ற முயற்சியைச் செய்தல், தன்னை விட்டுச் செல்வம் நீங்காமல் கட்டும் கயிறாகும்.
 • Translation
  in English
  The bond binds fortune fast is ordered effort made,
  Strictly observant still of favouring season’s aid.
 • Meaning
  Acting at the right season, is a cord that will immoveably bind success (to a king).

Leave a comment