0472. ஒல்வ தறிவது அறிந்ததன்

Rate this post

0472. ஒல்வ தறிவது அறிந்ததன்

0472. Olva Tharivathu Arindhathan

 • குறள் #
  0472
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  வலியறிதல் (Valiyaridhal)
  The Knowledge of Power
 • குறள்
  ஒல்வ தறிவது அறிந்ததன் கண்தங்கிச்
  செல்வார்க்குச் செல்லாதது இல்.
 • விளக்கம்
  தம்மால் முடிக்கக் கூடிய செயலையும், அதற்கு அறிய வேண்டியவற்றையும் அறிந்து, அச்செயலின் மீது மனத்தை ஊன்றி, பகைமேற் செல்லும் அரசனுக்கு முடியாத செயல் இல்லை.
 • Translation
  in English
  Who know what can be wrought, with knowledge of the means, on this,
  Their mind firm set, go forth, nought goes with them amiss.
 • Meaning
  There is nothing which may not be accomplished by those who, before they attack (an enemy), make
  themselves acquainted with their own ability, and with whatever else is (needful) to be known, and apply themselves wholly to their object.

Leave a comment