0469. நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவுறுண்டு

Rate this post

0469. நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவுறுண்டு

0469. Nandraatra Lullundh Dhavurundu

 • குறள் #
  0469
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து செயல்வகை (Therindhu Seyalvagai)
  Acting After Due Consideration
 • குறள்
  நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவுறுண்டு அவரவர்
  பண்பறிந் தாற்றாக் கடை.
 • விளக்கம்
  அவரவர் குணங்களை ஆராய்ந்து அறிந்து, அவற்றிற்கேற்பச் செய்யாவிட்டால், நல்லதைச் செய்வதிலும் குற்றம் உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  Though well the work be done, yet one mistake is made,
  To habitudes of various men when no regard is paid.
 • Meaning
  There are failures even in acting well, when it is done without knowing the various dispositions of men.

Leave a comment