0460. நல்லினத்தி னூங்குந் துணையில்லை

Rate this post

0460. நல்லினத்தி னூங்குந் துணையில்லை

0460. Nallinaththi Noongundh Thunaiyillai

 • குறள் #
  0460
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சிற்றினம் சேராமை (Chitrinam Seraamai)
  Avoiding Mean Associations
 • குறள்
  நல்லினத்தி னூங்குந் துணையில்லை தீயினத்தின்
  அல்லற் படுப்பதூஉம் இல்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு நல்ல இனத்தைக் காட்டிலும் மேலான துணை இல்லை; தீய இனத்தைக் காட்டிலும் துன்பம் தரும் பகையும் இல்லை.
 • Translation
  in English
  Than good companionship no surer help we know;
  Than bad companionship nought causes direr woe.
 • Meaning
  There is no greater help than the company of the good; there is no greater source of sorrow than the company of the wicked.

Leave a comment