0456. மனந்தூயார்க் கெச்சம்நன் றாகும்

Rate this post

0456. மனந்தூயார்க் கெச்சம்நன் றாகும்

0456. Mananthooyaark Kechchamnan Raagum

 • குறள் #
  0456
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சிற்றினம் சேராமை (Chitrinam Seraamai)
  Avoiding Mean Associations
 • குறள்
  மனந்தூயார்க் கெச்சம்நன் றாகும் இனந்தூயார்க்கு
  இல்லைநன் றாகா வினை.
 • விளக்கம்
  மனத்தூய்மை உடையவர்க்கு அவர்க்குப்பின் எஞ்சி நிற்கும் புகழ் முதலியவை நன்றாகும்; இனத்தூய்மை உடையவர்க்கு நன்றாகாத செயல் இல்லை.
 • Translation
  in English
  From true pure-minded men a virtuous race proceeds;
  To men of pure companionship belong no evil deeds.
 • Meaning
  To the pure-minded there will be a good posterity. By those whose associates are pure, no deeds will be done that are not good.

Leave a comment