0452. நிலத்தியல்பால் நீர்திரிந் தற்றாகும்

Rate this post

0452. நிலத்தியல்பால் நீர்திரிந் தற்றாகும்

0452. Nilaththiyalpaal Neerthirindh Thatraagum

 • குறள் #
  0452
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சிற்றினம் சேராமை (Chitrinam Seraamai)
  Avoiding Mean Associations
 • குறள்
  நிலத்தியல்பால் நீர்திரிந் தற்றாகும் மாந்தர்க்கு
  இனத்தியல்ப தாகும் அறிவு.
 • விளக்கம்
  தண்ணீர் சேர்ந்த நிலத்தின் இயல்புக்கேற்ப மாறுபட்டு நிற்கும்; அதுபோல மக்களின் அறிவும் தாம் சேர்ந்த இனத்தின் தன்மைக்கேற்ப மாறுபடும்.
 • Translation
  in English
  The waters’ virtues change with soil through which they flow;
  As man’s companionship so will his wisdom show.
 • Meaning
  As water changes (its nature), from the nature of the soil (in which it flows), so will the character of men resemble that of their associates.

Leave a comment