0443. அரியவற்று ளெல்லாம் அரிதே

Rate this post

0443. அரியவற்று ளெல்லாம் அரிதே

0443. Ariyavatru Lellaam Aridhe

 • குறள் #
  0443
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைத் துணைக்கோடல் (Periyaaraith Thunaikkodal)
  Seeking the Aid of Great Men
 • குறள்
  அரியவற்று ளெல்லாம் அரிதே பெரியாரைப்
  பேணித் தமராக் கொளல்.
 • விளக்கம்
  பெரியோரைப் போற்றி, அவரைத் தனக்கு உறவாகக் கொள்ளுதல், செய்வதற்கு அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிய செயலாகும்.
 • Translation
  in English
  To cherish men of mighty soul, and make them all their own,
  Of kingly treasures rare, as rarest gift is known.
 • Meaning
  To cherish great men and make them his own, is the most difficult of all difficult things.

Leave a comment