0441. அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார்

Rate this post

0441. அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார்

0441. Aranarindhu Mooththa Arivudaiyaar

 • குறள் #
  0441
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைத் துணைக்கோடல் (Periyaaraith Thunaikkodal)
  Seeking the Aid of Great Men
 • குறள்
  அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை
  திறனறிந்து தேர்ந்து கொளல்.
 • விளக்கம்
  அறத்தின் இயல்பை அறிந்து சிறந்த அறிவுடையவரது உறவை, ஆராய்ந்து, கொள்ளும்வகை தெரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  As friends the men who virtue know, and riper wisdom share,
  Their worth weighed well, the king should choose with care.
 • Meaning
  Let (a king) ponder well its value, and secure the friendship of men of virtue and of mature knowledge.

Leave a comment