0403. கல்லா தவரும் நனிநல்லர்

Rate this post

0403. கல்லா தவரும் நனிநல்லர்

0403. Kallaa Thavarum Naninallar

 • குறள் #
  0403
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கல்லாமை (Kallaamai)
  Ignorance
 • குறள்
  கல்லா தவரும் நனிநல்லர் கற்றார்முன்
  சொல்லா திருக்கப் பெறின்.
 • விளக்கம்
  கற்றவர் உள்ள சபையில் யாதொன்றையும் பேசாதிருப்பின், கால்லாதவரும் மிக நல்லவராகக் கொள்ளப்படுவார்.
 • Translation
  in English
  The blockheads, too, may men of worth appear,
  If they can keep from speaking where the learned hear!
 • Meaning
  The unlearned also are very excellent men, if they know how to keep silence before the learned.

Leave a comment