0402. கல்லாதான் சொற்கா முறுதல்

Rate this post

0402. கல்லாதான் சொற்கா முறுதல்

0402. Kallaathaan Sorkaa Muruthal

 • குறள் #
  0402
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கல்லாமை (Kallaamai)
  Ignorance
 • குறள்
  கல்லாதான் சொற்கா முறுதல் முலையிரண்டும்
  இல்லாதாள் பெண்காமுற் றற்று.
 • விளக்கம்
  கல்வி அறிவில்லாதவன் கற்றோர் அவையில் பேச விரும்புதல், இரண்டு தனங்களும் இல்லாத பெண், பெண் தன்மையை விரும்புவது போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  Like those who doat on hoyden’s undeveloped charms are they,
  Of learning void, who eagerly their power of words display.
 • Meaning
  The desire of the unlearned to speak (in an assembly), is like a woman without breasts desiring (the enjoyment of ) woman-hood.

Leave a comment