0389. செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை

Rate this post

0389. செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை

0389. Sevigaippach Chorporukkum Panbudai

 • குறள் #
  0389
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இறைமாட்சி (Iraimaatchi)
  The Greatness of a King
 • குறள்
  செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன்
  கவிகைக்கீழ்த் தங்கும் உலகு.
 • விளக்கம்
  குறை கூறுபவரின் சொற்கள், தன் காதுகட்குக் கசப்பாயிருப்பினும், அவற்றின் பயன் கருதி அவற்றைப் பொறுத்துக்கொள்ளும் பண்புடைய அரசனின் குடைக்குக் கீழ் உலகம் முழுதும் தங்கும்.
 • Translation
  in English
  The king of worth, who can words bitter to his ear endure,
  Beneath the shadow of his power the world abides secure.
 • Meaning
  The whole world will dwell under the umbrella of the king, who can bear words that embitter the ear.

Leave a comment