0387. இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லார்க்குத்

Rate this post

0387. இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லார்க்குத்

0387. Insolaal Eeththalikka Vallaarkkuth

 • குறள் #
  0387
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இறைமாட்சி (Iraimaatchi)
  The Greatness of a King
 • குறள்
  இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லார்க்குத் தன்சொலால்
  தான்கண் டனைத்திவ் வுலகு.
 • விளக்கம்
  இன்சொல்லுடன் பொருள் கொடுத்துப் பாதுகாக்கக் கூடிய அரசனுக்கு, இந்த உலகத்திலேயே அவன் விரும்பிய பொருளெல்லாம் கிடைக்கும்.
 • Translation
  in English
  With pleasant speech, who gives and guards with powerful liberal hand,
  He sees the world obedient all to his command.
 • Meaning
  The world will praise and submit itself to the mind of the king who is able to give with affability, and to protect all who come to him.

Leave a comment