0362. வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை

Rate this post

0362. வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை

0362. Vendunkaal Vendum Piravaamai

 • குறள் #
  0362
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  அவா அறுத்தல் (Avaa Aruththal)
  The Extirpation of Desire
 • குறள்
  வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது
  வேண்டாமை வேண்ட வரும்.
 • விளக்கம்
  ஒன்றை விரும்பவேண்டுமானால் பிறவாமையை விரும்ப வேண்டும்; ஒரு பொருளையும் விரும்பாமையை விரும்பப் பிறவாமை உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  If desire you feel, freedom from changing birth require!
  ‘I’ will come, if you desire to ‘scape, set free from all desire.
 • Meaning
  If anything be desired, freedom from births should be desired; that (freedom from births) will be attained by desiring to be without desire.

Leave a comment