0339. உறங்கு வதுபோலுஞ் சாக்காடு

Rate this post

0339. உறங்கு வதுபோலுஞ் சாக்காடு

0339. Urangu Vathupolunj Chaakkaadu

 • குறள் #
  0339
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  நிலையாமை(Nilaiyaamai)
  Instability
 • குறள்
  உறங்கு வதுபோலுஞ் சாக்காடு உறங்கி
  விழிப்பது போலும் பிறப்பு.
 • விளக்கம்
  சாவு என்பது உறக்கம் வருதல் போன்றது; பிறத்தல் என்பது உறங்கி விழித்தல் போன்றது.
 • Translation
  in English
  Death is sinking into slumbers deep;
  Birth again is waking out of sleep.
 • Meaning
  Death is like sleep; birth is like awaking from it.

Leave a comment