0338. குடம்பை தனித்துஒழியப் புள்பறந்

Rate this post

0338. குடம்பை தனித்துஒழியப் புள்பறந்

0338. Kudambai Thaniththuozhiyap Pulparandh

 • குறள் #
  0338
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  நிலையாமை(Nilaiyaamai)
  Instability
 • குறள்
  குடம்பை தனித்துஒழியப் புள்பறந் தற்றே
  உடம்பொடு உயிரிடை நட்பு.
 • விளக்கம்
  உடம்புக்கும் உயிருக்கும் உள்ள உறவு, தான் வாழ்ந்த கூடு தனித்துக் கிடக்க அதைவிட்டு வேறிடத்துக்குப் பறவை பறந்து போனாற் போன்றது.
 • Translation
  in English
  Birds fly away, and leave the nest deserted bare;
  Such is the short-lived friendship soul and body share.
 • Meaning
  The love of the soul to the body is like (the love of) a bird to its egg which it flies away from and leaves empty.

Leave a comment