0334. நாளென ஒன்றுபோற் காட்டி

Rate this post

0334. நாளென ஒன்றுபோற் காட்டி

0334. Naalena Ondrupor Kaatti

 • குறள் #
  0334
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  நிலையாமை(Nilaiyaamai)
  Instability
 • குறள்
  நாளென ஒன்றுபோற் காட்டி உயிர்ஈரும்
  வாளது உணர்வார்ப் பெறின்.
 • விளக்கம்
  காலத்தின் உண்மைத் தன்மையை அறிந்தவர், அது நாள் என்னும் சிறுகால அளவைப் போல் காட்டி உயிரின் வாழ்நாளைச் சிறிது சிறிதாக அறுத்துச் செல்லும் வாளாகும் என அறிவர்.
 • Translation
  in English
  As ‘day’ it vaunts itself; well understood, ’tis knife’,
  That daily cuts away a portion from thy life.
 • Meaning
  Time, which shows itself (to the ignorant) as if it were something (real) is in the estimation of the wise (only) a saw which cuts down life.

Leave a comment