0316. இன்னா எனத்தான் உணர்ந்தவை

Rate this post

0316. இன்னா எனத்தான் உணர்ந்தவை

0316. Innaa Enaththaan Unarndhavai

 • குறள் #
  0316
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  இன்னா செய்யாமை(Innaa Seiyaamai)
  Not Doing Evil
 • குறள்
  இன்னா எனத்தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை
  வேண்டும் பிறன்கண் செயல்.
 • விளக்கம்
  துன்பம் தருவன என்று தான் அறிந்தவற்றைப் பிறரிடத்தில் செய்தலைப் புரியாதிருக்க வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  What his own soul has felt as bitter pain,
  From making others feel should man abstain.
 • Meaning
  Let not a man consent to do those things to another which, he knows, will cause sorrow.

Leave a comment