0315. அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ

Rate this post

0315. அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ

0315. Arivinaan Aaguva Thundo

 • குறள் #
  0315
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  இன்னா செய்யாமை(Innaa Seiyaamai)
  Not Doing Evil
 • குறள்
  அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ பிறிதின்நோய்
  தந்நோய்போல் போற்றாக் கடை.
 • விளக்கம்
  பிற உயிருக்கு வரும் துன்பத்தைத் தமக்கு வந்த துன்பமாகக் கருதி அதனைக் காப்பாற்றாதவிடத்து அறிவினால் பயன் உள்ளதோ?
 • Translation
  in English
  From wisdom’s vaunted lore what doth the learner gain,
  If as his own he guard not others’ souls from pain?
 • Meaning
  What benefit has he derived from his knowledge, who does not endeavour to keep off pain from another as much as from himself ?

Leave a comment