0293. தன்நெஞ் சறிவது பொய்யற்க

Rate this post

0293. தன்நெஞ் சறிவது பொய்யற்க

0293. Thannenj Charivathu Poiyarka

 • குறள் #
  0293
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாய்மை(Vaaimai)
  Veracity
 • குறள்
  தன்நெஞ் சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின்
  தன்நெஞ்சே தன்னைச் சுடும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் தான் பொய்யென்று அறிந்த ஒன்றைப் பிறர் அறியவில்லை என்று மறைப்பது தவறு; மறைத்தபின் அவனது நெஞ்சே அவனை வருத்தும்.
 • Translation
  in English
  Speak not a word which false thy own heart knows
  Self-kindled fire within the false one’s spirit glows.
 • Meaning
  Let not a man knowingly tell a lie; for after he has told the lie, his mind will burn him (with the memory of his guilt).

Leave a comment